febr.
14

20/2020 NMHH rendelet életbelépése

Tisztelt Kollégák!

Az ágazatot éríntő jogszabályt változtatott a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Az eddig érvényben lévő 14/2014 NMHH rendelet helyett, nevének változatlanul hagyása mellett új, az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020 (XII.18) NMHH rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotta meg. A Rendelet 2020. december 20-án lépett érvénybe, de már most tudni lehet, hogy több ütemben módosulni fog.

 

A Rendelet elektronikus hírközlési építményengedélyezésre vonatkozó részeit 2021. február 15-től kell alkalmazni. (Kivéve azokat a részeket, amelyek a Hír-közmű hatálybelépésével összefüggésben tartalmaznak rendelkezéseket, azok várhatóan 2021 júliusában lépnek hatályba.)

A Rendelet személyi hatálya kiegészült az 1. § (1) bekezdés g) ponttal:

·        Az utcabútor, reklámhordozót tartó berendezés, reklámcélú berendezés – ideértve a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközt is – és a hirdetőoszlop tulajdonosára vagy használatot biztosító egyéb jogával rendelkező természetes személyre, jogi személyre és egyéb szervezetre.

A fogalmi meghatározások kiegészültek [2. §]:

·         Építési tevékenység befejezésének időpontja: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás – jegyzőkönyvben rögzített – befejezésének napja. (így már egyértelművé vált, hogy mikortól kell számítani a használatbavételi engedély iránti kérelem beadásának időpontját: az építési tevékenység befejezésétől számított 60 napon belül). [15.§ (1)]

·        Hírközlési elektronikus építési napló: az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-építési naplóként meghatározott elektronikus alkalmazás speciális fajtája, amelyet kizárólag az e rendelet alapján végzett építési tevékenységek végzése során kell vezetni. Része az e-főnapló és az e-alnapló. (Egyértelművé kellett tenni, hogy az e-naplón belül elektronikus hírközlési naplót kell nyitni. A naplóvezetéssel kapcsolatos szabályokat a Rendelet 8. §-a tartalmazza.)

A hírközlési e-naplóval kapcsolatos változás [8. § (4) bekezdés]:

·        A hírközlési e-naplóba kötelező meghívni a tervdokumentációt készítő tervezőt, aki jogosult bejegyzést tenni, a mások által tett bejegyzésekre észrevételt tenni, vagy tudomásul venni azokat.

A tagozat kérése volt és bekerült a Rendeletbe.

Közműegyeztetés lefolytatására vonatkozó változás:

·        A közműegyeztetésre az e-közmű rendelkezései az irányadóak. Az e-közmű rendelet hatálya alá nem tartozó közreműködők nyilatkozatát az építtető köteles beszerezni (például a villamosmű üzemben tartója, a vasútüzemeltető, vasútkezelő szervezetek, a városi helyi közlekedési szervezetek, az útkezelő szervezetek.)

Kérelem benyújtása

Az építtető az engedély iránti kérelmet, bejelentést a mellékletekkel együtt elektronikus úton terjesztheti elő a Hatóság elektronikus ügyintézési felületén a 10-23. §-ban foglaltak szerint.” [9. § (1)]

Előzetes bejelentés helyett 15 napon belül kiadott építési engedély.

„Ha a 9. § szerint benyújtott tervdokumentáció hiánytalanul rendelkezésre áll, és szakhatóság bevonása nem követelmény, a Hatóság 15 napon belül kiadja az építési engedélyt, ha a kérelem

a) a jogszerűen épült

aa) az e-közmű alkalmazásban feltüntetett elektronikus hírközlési célra alkalmas alépítményi csőhálózatba, közmű alagútba, metró alagútba, csatornahálózatba történő kábelbehúzásra, védőcső behúzásra, vagy ezek bontására irányul;

ab) kizárólag közterületen elhelyezkedő elektronikus hírközlő, vagy villamos energia elosztó hálózat részét képező vagy közvilágítási vagy tömegközlekedési célú tartószerkezetekre, oszlopokra történő vezetékek, kábelek kizárólag közterületet érintő elhelyezésére vagy bontására irányul;

ac) olyan, az aa) és ab) alpont szerinti munkálatokhoz kapcsolódó, azzal egyidejűleg végzett legfeljebb 100 méter hosszúságú, kizárólag közterületen megvalósuló építményre irányul, amelynek nyomvonala a benyújtott tervdokumentációban szerepel;”

[13. § (8)]

Az építési engedélyezés díját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X. 6.) NMHH rendelet határozza meg.

Több építési szakaszra bontott építés esetén az egyes önállóan üzembe helyezhető szakaszokra külön-külön is lehet építési engedélyt kérni.

Itt lényeges, hogy az egyes szakaszok külön is üzembe helyezhetők legyenek. (Fontos. Ilyen esetekben a használatba vételi engedélyhez az elektronikus e-napló vonatkozó főnaplójában a kivitelezői nyilatkozatot meg kell tenni, a naplórészt lezárni és a további munkát új főnaplóban kell vezetni. A Hatóság az e-naplót a z utolsó szakasz használatba vételi engedély megadása után szünteti meg a naplót a 8.§ (7) bekezdés b) pontja szerint.)

15. § (1) Az építési engedély alapján létesített elektronikus hírközlési építmény használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelmet az építtetőnek az építési tevékenység befejezésétől számított hatvan napon belül a 9. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

(2) Használatbavételi engedélyt az elektronikus hírközlési építmény egyes önállóan üzembe helyezhető szakaszaira önállóan is lehet kérni.

A 100 méter alatti építések csak előfizetői bekötés esetén végezhető engedély nélkül.

„g) véglegessé vált használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező elektronikus hírközlő hálózathoz csatlakozó, közterületen maximum 100 m hosszúságú előfizetői bekötéshez szükséges hálózatrész létesítése…”

[16. § (1) g)]

A Rendelet alapján tehát minden építés engedély köteles. A rendelkezés előkészíti a Hír-Közmű program bevezetését.

2021. február 15-től a Rendelet 2. számú melléklete alapján összeállított tervdokumentáció szükséges. Hír-közmű hatálybalépésétől, 2021. július 1-től pedig a 3. számú melléklet szerint összeállított tervdokumentációt kell benyújtani.

További változás, hogy a Rendelet már tartalmazz az építésfelügyeleti eljárásokkal kapcsolatos rendelkezéseket is.

 

A mellékletként közzétett Rendelet a 2021. február 11-i állapotot tartalmazza, tájékoztató jellegű.

Kérem, minden esetben ellenőrizzék a hatályos állapotát pl. a oldalon.

Kapcsolódó anyagok