szept.
04

Állásfoglalás tervezési alaptérkép fogalma

 

Állásfoglalás

Tárgy: SZIP projekt és ezzel egyenértékű nagysebességű lefedő hálózatok tervezéséhez szükséges alaptérkép fogalma.

Az MMK Hírközlési és Informatikai tagozata, az ágazatban elindított és induló fejlesztések tekintetében a tervezés és a gyors engedélyezés elősegítése érdekében a tagok között felmerült kérdésekre válaszul az alábbi állásfoglalást adja ki.

 

 

 

Állásfoglalás

Tárgy: SZIP projekt és ezzel egyenértékű nagysebességű lefedő hálózatok tervezéséhez szükséges alaptérkép fogalma.

Az MMK Hírközlési és Informatikai tagozata, az ágazatban elindított és induló fejlesztések tekintetében a tervezés és a gyors engedélyezés elősegítése érdekében a tagok között felmerült kérdésekre válaszul az alábbi állásfoglalást adja ki.

Szakági tervezési alaptérkép a földhivatali ingatlan nyilvántartás közhiteles térképei, felszíni adattartalommal és a közművek által szolgáltatott szakági adatokkal kiegészített 1:1000 térkép, digitális  formában. A tervezési alaptérkép a tervezés alapadataként a beruházó által biztosított, jogszerűen beszerzett és átadott térképi állomány.

Állásfoglalásunkat az alábbi jogszabályi alapokra és a szakmában elfogadott, az eddigi alkalmazott gyakorlatra építve adtuk ki.

  • A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szabályozza az építési tevékenységet. A rendelet 1. melléklete előírást ad a kivitelezési dokumentáció tartalmára az

I. Általános rendelkezések pontban, az alábbiak szerint:

1. A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait.

  • A Magyar Mérnöki Kamara  9/2014. (III.28.) MMK Küldöttgyűlési határozatával elfogadta a Tervdokumentációk Tartalmi Követelményei Szabályzatát.

A 2. kötet 98. oldalán a 3.8 pontban a Hírközlési és Informatikai Tagozat által kidolgozott és a jelzett küldöttgyűlési határozattal elfogadott anyagában az alábbi tartalom szerepel, melyet a hatóság a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet  „az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról” szerint a hatóság a dokumentációkban megvizsgál és a Kamara Szakmagyakorlási Bizottságával együtt rendszeresen ellenőriz.

3.8 Rajzos dokumentumok (tervrajok)                              

A térképek és rajzos tervdokumentációk a kiviteli terv alapját képezik. A rajzok készítése, gépi, ritkán kézi ábrázolással, szabvány szerinti, vagy egyéni-szakmai jelölésekkel (jelkulcsokkal) történik, melyek magyarázatát minden tervben fel kell tüntetni.

Az alkalmazásra kerülő alaptérképekre vonatkozó követelményeket, a 2012. évi XLVI. évi a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény, annak is különös tekintettel a 8.§ (d) és (k) pontja, és az ÉVM szabályozás, a 312/2012 Kr. 8 melléklete és a Megrendelő vonatkozó utasítása határozza meg, azaz részletesen definiálják a tervezési feladatokhoz felhasználható, és a kapcsolódó nyilvántartási feladatokhoz is megfelelő térképeket.

Alkalmazhatók:

- grafikus térképek,

- raszteres, és/vagy vektoros térképek (digitálisak)

További, a tervezéshez felhasználható alaptérképek (térkép készítés külön megrendelésre):

- digitális közmű alaptérkép,

- összközműves térképek,

- földhivatali nyilvántartási térkép,

- meglevő hálózat szakági térképei, stb.

Ezek az alaptérképek már digitálisak, vagy digitalizáltak, illetve a digitalizálás alapjául szolgálnak, amelyek kizárólag az EOTR rendszerben készített földmérési alaptérképek felhasználásával készülhetnek, erre jogosultsággal rendelkezők által.

A tervezőnek nem feladata az alaptérképek előállítása, ezeket a Megrendelő alapadatként szolgáltatja, amennyiben nem tudja átadni, akkor a Felek a szerződésben külön megegyeznek a beszerzésről.

 

·         2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről

tárgyra vonatkozó pontjai az alábbiak

 

3. Az állami alapadatok adatbázisai

d) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis,

7. Az állami térképi adatbázisok kötelező használata

8. § A 3. § (1) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott adatbázisokat kötelező alkalmazni a közfeladatok ellátását támogató térinformatikai rendszerek geometriai alapjainak biztosításához, különös tekintettel:

            d) a közlekedési, a hírközlési, az erdő- és vízgazdálkodási tevékenység,

k) a közművezetékek nyilvántartása és az e-közműnyilvántartás,

 

·         312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

8. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma alapján

 

I.                     Az építészeti-műszaki dokumentáció elemei a tervezés tárgyától függően

2. Tervlapok

2.1. A tervező által készített helyszínrajz, hiteles földhivatali térképszelvény alapján, amely tartalmazza:

2.1.1. az égtájjelölést,

2.1.2. a tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos - az ingatlannal közös határvonalú -telkek ábrázolását,….

 

 

Budapest, 2015. 03. 30

 

                                                                                 

Rácz József sk.

                                                                                  HIT tagozati elnök