okt.
02

Hatályos jogszabályok 2017. október 01

Hatályos jogszabálygyűjtemény

 

 

·      2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

·      1997. évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

·      1995. évi LIII. törvény a Környezetvédelemről

·      1994. évi LV. törvény termőföld védelméről

·      2007. évi CXXIV törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályozásáról

·      1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,

·      1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

·      2001. évi LXIV . törvény a kulturális örökség védelméről

·      2012. évi CLXXXV törvény a hulladékgazdálkodásról     

·      1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

·      2016. évi CL törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

·      1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

·      1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

·      2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

·      1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, mentésről és a tűzoltóságról

·      343/2006 (XII.25.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

·      191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

·      20/2020 (XII.18. ) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról

·      291/2007 (X.31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

·      362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról.

·      245/2006 (XII:05.) Korm . rendelet az építésügyi bírságról

·      4/2002 (II.20.) SzCsM-Eüm rendelet A munkahelyeken és az építési folyamatok során betartandó munkavédelmi előírások

·     3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

·      65/1999 (XII.22.) Eüm rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

·      13/2003. (X. 3.) IHM rendelet az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

·      238/2005 (X.25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

·      5/2011 (X.06.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról

·      8/2012 (I.26.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről

·      12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről

·       contentNode.htm 309/2014. (XII. 11.) ) kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről

·      54/2014 (XII.5.) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

·      30/1996. (XII.6.) BM r . a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

·      26/2004.(VI.11.) BM r. az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

·      47/2011. (XII. 15.) BM rendelet a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól

·      259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

·      44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

·      45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

·      40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes

·      219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről

·      306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

·      253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

·      225/2015 (VIII.7)  Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

·      45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló

·      72/2013. (VIII.28.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

·      27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM e . rendelet  A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

·      284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

·      312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

·      313/2012. (XI. 8.) Korm . rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

·   314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos

·  393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

·   rendelet 324/2013 (VIII.29.) Kormányrendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

 

 

 

 

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK

https://epitesijog.hu/jogszabalyok/kisajatitas-es-kozbeszerzes

 

Építésügyi joghszabályok

https://epitesijog.hu/jogszabalyok